Algemene Voorwaarden

Definities:

Gebruiker: De gebruiker in deze voorwaarden wordt verstaan onder The Style Fairy: The Style Fairy, handelend onder de naam The Style Fairy, statutair gevestigd te Enschede, Lipperkerkstraat 537, ingeschreven in het handelsregister onder KvK Enschede nummer 69895074.

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren/stylen van een bruiloft, of in wiens naam The Style Fairy een bruiloft, verloving of jubileum organiseert/aankleed of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 1 – Algemeen

1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van The Style Fairy alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2     Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3     Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1     De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2     Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3     Indien The Style Fairy de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

2.4     Een samengestelde prijsopgave verplicht The Style Fairy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5     Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6     De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) en  zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan The Style Fairy. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Style Fairy het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

3.2     Indien door The Style Fairy of door The Style Fairy ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 – Wijzigen van de overeenkomst

4.1     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2     Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal The Style Fairy de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.3     The Style Fairy behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. The Style Fairy is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

4.4     Bovendien mag The Style Fairy het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan The Style Fairy, dat in redelijkheid niet van The Style Fairy mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. The Style Fairy zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. The Style Fairy zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5 – Betaling

5.1     Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en The Style Fairy anders is overeengekomen.

Een tweede voorschotbetaling van 50% van het geoffreerde bedrag vindt plaats 2 maanden voor de bruiloft. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever een derde en tevens laatste factuur voor de resterende 10% alsmede voor de kosten op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

5.2     De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. The Style Fairy is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

5.3     The Style Fairy heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te later strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 6 – Onderzoek, klachten en reclames

6.1     Reclames dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij The Style Fairy te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

6.2     Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

7.1     The Style Fairy heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

7.2     Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is The Style Fairy gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Style Fairy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien The Style Fairy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4     Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door The Style Fairy gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 75% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 6 weken voor de levering, of 90 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 6 weken voor de levering, en 100 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering of bij annulering op de dag van de bruiloft zelf.

7.5     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door The Style Fairy, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1     The Style Fairy zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van The Style Fairy kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan The Style Fairy onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is The Style Fairy voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van The Style Fairy die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is The Style Fairy slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 2.500,– (zegge: tweeduizend, vijfhonderd euro).

8.2     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Style Fairy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan The Style Fairy toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.3     The Style Fairy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door The Style Fairy gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

8.4     Opdrachtgever vrijwaart The Style Fairy voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan The Style Fairy onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van The Style Fairy en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

8.5     De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door The Style Fairy voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

8.6     Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om The Style Fairy als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Kayleigh Hamer van The Style Fairy zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd, door Kayleigh Hamer van The Style Fairy. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

8.7     The Style Fairy is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, The Style Fairy of derden.

Artikel 9 – Vrijwaring

9.1     De opdrachtgever vrijwaart The Style Fairy voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9.2     Indien opdrachtgever aan The Style Fairy informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10 – Overmacht

10.1   Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die The Style Fairy niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

10.2   De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door The Style Fairy op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan The Style Fairy bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

10.3   Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te  declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader  van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

12.1   The Style Fairy behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

12.2   Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van  The Style Fairy, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van The Style Fairy toegestaan.

Artikel 13 – Geschillen

13.1   Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de geschillencommissie van de BWPN. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van de BWPN, middels mediation, te beslechten.

13.2   Kan het geschil onderling en met tussenkomst van de BWPN niet worden beslecht dan zal het geschil, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van The Style Fairy. The Style Fairy blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.